CPO / ቢድ ቦንድ ( % or Flat Fee): ሎት 1. የደንብ ልብስ የጨረታ ማስከበሪያ ብር 5220 ሎት 2. የደንብ ልብስ ማሰፊያ ዋጋ ——-የጨረታ ማስከበሪያ ብር 5220 ሎት 3 አላቂ የቢሮ እቃ—–የጨረታ ማስከበሪያ ብር 4000 ሎት 4 የተለያዩ የህትመት ውጤቶች— የጨረታ ማስከበሪያ ብር 4000 ሎት 5 አላቂ ሕክምና እቃዎች_የጨረታ ማስከበሪያ ብር 10000 ሎት 6. ሌሎች አላቂ የፅዳት እቃዎች—የጨረታ ማስከበሪያ ብር 6000 ሎት 7. የተለያዩ መሳሪያዎች—የጨረታ ማስከበሪያ ብር 1000 ሎት 8 ለፕላንት ለማሽነሪ እና መሳሪያ መግዣ —የጨረታ ማስከበሪያ ብር 1400 ሎት 9.ለህንጻ፣ ለቁሳቁስና ለተገጣጣሚዎች መግዣ–—–የጨረታ ማስከበሪያ ብር 1200 ሎት 10 ለሚንስትሪንግ እና ሥልጠና አገልግሎት –የጨረታ ማስከበሪያ ብር 1200 ሎት 11 ለፕላንት ለማሽነሪ እና እድሳት ጥገና—- የጨረታ ማስከበሪያ ብር 1200
Oct-16-21 12:05:11
Oct-28-21 12:05:11
CPO / ቢድ ቦንድ ( % or Flat Fee): ሎት 1. የደንብ ልብስ የጨረታ ማስከበሪያ ብር 5220 ሎት 2. የደንብ ልብስ ማሰፊያ ዋጋ ——-የጨረታ ማስከበሪያ ብር 5220 ሎት 3 አላቂ የቢሮ እቃ—–የጨረታ ማስከበሪያ ብር 4000 ሎት 4 የተለያዩ የህትመት ውጤቶች— የጨረታ ማስከበሪያ ብር 4000 ሎት 5 አላቂ ሕክምና እቃዎች_የጨረታ ማስከበሪያ ብር 10000 ሎት 6. ሌሎች አላቂ የፅዳት እቃዎች—የጨረታ ማስከበሪያ ብር 6000 ሎት 7. የተለያዩ መሳሪያዎች—የጨረታ ማስከበሪያ ብር 1000 ሎት 8 ለፕላንት ለማሽነሪ እና መሳሪያ መግዣ —የጨረታ ማስከበሪያ ብር 1400 ሎት 9.ለህንጻ፣ ለቁሳቁስና ለተገጣጣሚዎች መግዣ–—–የጨረታ ማስከበሪያ ብር 1200 ሎት 10 ለሚንስትሪንግ እና ሥልጠና አገልግሎት –የጨረታ ማስከበሪያ ብር 1200 ሎት 11 ለፕላንት ለማሽነሪ እና እድሳት ጥገና—- የጨረታ ማስከበሪያ ብር 1200
Oct-16-21 11:49:47
Oct-28-21 11:49:47