CPO / ቢድ ቦንድ ( % or Flat Fee):  የደንብ ልብስ 4500.00፣ላቂ የቢሮ እቃዎች 800.00፣ አላቂ የትምህርት እቃዎች 3500.00፣ ሌሎች አላቂ እቃዎች /የፅዳት/3500.00፣መፅሐፍና መሳሪያዎች 2500.00፣ቋሚ እቃ ግዥ 3600.00፣የባነር ፅሁፍ ስራ 200.00፣ የኮምፒዩተር እና ፕሪንተር ጥገና 800.00
Oct-16-21 15:51:40
Oct-22-21 15:51:40
CPO / ቢድ ቦንድ ( % or Flat Fee): ደንብ ልብስ 3000.00፤አላቂ የቢሮ እቃዎች 3000.00፤ህትመት 3000.00፤አላቂ የፅዳት እቃዎች 3000.00፤ልዩ ልዩ መሳሪያዎች 3000.00፤ለፕላንት ለማሽነሪና እና ለመሳሪያ እድሳት ጥገና 3000.00፤ህንጻ ለቁሳቁስና ተገጣጣሚዎች እድሳትና ጥና 2000.00፤ለፕላንት ማሽነሪና መሳሪያማገር የቋሚ እቃ/  5000.00፤ለግብርና ለደንና ለባህር ማብአቶች 2000.00፤የህክምና እቃዎች  4000.00
Oct-16-21 15:38:41
Oct-22-21 15:38:41
Oct-16-21 15:07:53
Oct-28-21 15:07:53
CPO / ቢድ ቦንድ ( % or Flat Fee): አልሙኒየም ዊንዶው ከነሙሉ እቃው እና ገጠማ ጨምሮ ግሪል እና አልሙኒየም በር ከነሙሉ እቃው እና ገጠማን ጨምሮ ግሪል ያለው  4000,00 (አራት ሺ) ፣አልሙኒየም በር ከነሙሉ እቃው እና ገጠማን ጨምሮ ግሪል ያለው አልሙኒየም ዊንዶው ከነሙሉ እቃው እና ገጠማ ጨምሮ ግሪል ያለው 21,000.00(ሃያ አንድ ሺ ብር
Oct-16-21 14:54:39
Oct-27-21 14:54:39