CPO / ቢድ ቦንድ ( % or Flat Fee): የፅህፈት መሳሪያ (ሎት) 5000 ብር የፅዳት እቃዎች (ሎት2) 2,000 ብር የተማሪዎች ጋዎንና ደንብ ልብስ (ሎት3) ብር 15,000 ኤሌክትሮኒክስ (ሎት4) ብር 5,000 ፈርኒቸር (ሎት 5) ብር 5,000 የመኪና መለዋወጫ (ሎት 6) ብር 3,000 የህክምና ቁሳቁስ (ሎት 7) ብር 20,000 የህንፃ መሳሪያ (ሎት8) ብር 5,000.00
Jan-27-23 15:54:48
Feb-10-23 15:54:48
CPO / ቢድ ቦንድ ( % or Flat Fee): የፅህፈት መሳሪያ (ሎት) 5000 ብር የፅዳት እቃዎች (ሎት2) 2,000 ብር የተማሪዎች ጋዎንና ደንብ ልብስ (ሎት3) ብር 15,000 ኤሌክትሮኒክስ (ሎት4) ብር 5,000 ፈርኒቸር (ሎት 5) ብር 5,000 የመኪና መለዋወጫ (ሎት 6) ብር 3,000 የህክምና ቁሳቁስ (ሎት 7) ብር 20,000 የህንፃ መሳሪያ (ሎት8) ብር 5,000.00
Jan-27-23 15:54:57
Feb-10-23 15:54:57
CPO / ቢድ ቦንድ ( % or Flat Fee): የፅህፈት መሳሪያ (ሎት) 5000 ብር የፅዳት እቃዎች (ሎት2) 2,000 ብር የተማሪዎች ጋዎንና ደንብ ልብስ (ሎት3) ብር 15,000 ኤሌክትሮኒክስ (ሎት4) ብር 5,000 ፈርኒቸር (ሎት 5) ብር 5,000 የመኪና መለዋወጫ (ሎት 6) ብር 3,000 የህክምና ቁሳቁስ (ሎት 7) ብር 20,000 የህንፃ መሳሪያ (ሎት8) ብር 5,000.00
Jan-27-23 15:55:06
Feb-10-23 15:55:06