CPO / ቢድ ቦንድ ( % or Flat Fee): በሎት 1 ብር 67‚700 /ስልሳ ሰባት ሺህ ሰባት መቶ ብር / በሎት 2 ብር 48‚000 /አርባ ስምንት ሺህ ብር / በሎት 3 ብር 25‚000 /ሀያ አምስት ሺህ ብር/ በሎት 4 ብር 33‚000 /ሰላሳ ሶስት ሺህ ብር/ በሎት 5 ብር 23‚000/ሀያ ሶስት ሺህ ብር /በሎት 6 ብር 18‚000 /አስራ ስምንት ሺህ ብር / በሎት 7 ብር 9000 /ዘጠኝ ሽብር/
Jan-05-22 17:03:15
Jan-24-22 16:09:00
CPO / ቢድ ቦንድ ( % or Flat Fee): ለሎት 1 ብር 17,323 (አስራ ሰባት ሽህ ሶሰት መቶ ሃያ ሦስት ብር) ብቻ ሎት 2 ብር 19,766 (አስራ ዘጠኝ ሽህ ሰባት መቶ ስልሳ ስድስት ብር) ብቻ ፣ ሎት 3 ብር 12,187 (አስራ ሁለት ሽህ አንድ መቶ ሰማንያ ሰባት ብር ብቻ)፣ ለመብራት ዝርጋታ ሎት 1 ብር 29,272 (ሃያ ዘጠኝ ሽህ ሁለት መቶ ሰባ ሁለት ብር ) ብቻ ፣ ለሸድ ግንባታ ሎት 1 ብር 9,066 (ዘጠኝ ሽህ ስልሳ ስድስት ብር) ብቻ፣ ለግሪነሪ አጥር ሎት 1 ብር 11,127 (አስራ አንድ ሽህ አንድ መቶ ሃያ ሰባት ብር ብቻ)፣ ለቢሮ ግንባታ ሎት 1 ብር 19,442 (አስራ ዘጠኝ ሽህ አራት መቶ አርባ ሁለት ብር) ብቻ፣ እንዲሁም ለመብራት ጥገና ሎት 1 ብር 43,191 (አርባ ሦስት ሽህ አንድ መቶ ዘጠና አንድ ብር) ብቻ፣ መስታውት ተራራ ሸድ ጥገና ሎት 2 ብር 5,204 (አምስት ሽህ ሁለት መቶ አራት ብር ብቻ)፣ ለድሃ ድሃ ቤት ጥገና ሎት 3 ብር 8,097(ስምንት ሽህ ዘጠና ሰባት ብር) ብቻ እና ለኤሌክትሮኒክስ ሎት 1 ብር 1,177 (አንድ ሽህ አንድ መቶ ሰባ ሰባት ብር ብቻ)፣ ለጀኔሬተር ሎት 2 ብር 1500 (አንድ ሽህ አምስት መቶ ብር ብቻ)፣ የጽህፈት መሣሪያ ሎት 3 ብር 2,089 (ሁለት ሽህ ሰማንያ ዘጠኝ ብር)
Jan-05-22 17:39:03
Jan-24-22 16:09:00