CPO / ቢድ ቦንድ ( % or Flat Fee): ሎት 1 ለፅህፈት ና አላቂ እቃዎች- -ብር 3,500 ሎት 2 ለኤሌክትሮኒክስ እቃዎች- -ብር 4,000 ሎት 3 ለህትመት ስራዎች ብር 3,500 ሎት 4 ለፅዳት እቃዎች -ብር 3,500 ሎት 5 ለስራ ልብስ ብር 3,000 ሎት 6 ለቢሮ መገልገያ እቃዎች/ፈርኒቸር -ብር 4,500 ሎት 7 ለመድሃኒትና ለህከምና መሳሪያዎች ብር 6,500 ሎት 8 ለኤሌክትሮኒክስ እቃዎች ጥገና -ብር 3,000 ሎት 9 ለስራ ልብስ ስፌትብር 2,000 ሎት 10 ለተለያዩ አገልግሎቶች ብር 3,500
Oct-18-21 10:19:23
Oct-29-21 10:19:23