Sport Materials & Equipment

Sep-20-21 15:52:20
Oct-04-21 15:52:20
CPO / ቢድ ቦንድ ( % or Flat Fee): ሎት አንድ ፡ አላቂ እቃዎች ፡ የጨረታ ማስከበሪያ 10000 ብር ሎት ሁለት ፡ የፅዳት ፡ የጨረታ ማስከበሪያ 5000 ብር ሎት ሶስት : የኤሌክትሮኒክስ የጨረታ ማስከበሪያ 10000 ብር ሎት አራት : የተሽከርካሪ ጎማ ፡ የጨረታ ማስከበሪያ 10000 ብር ሎት አምስት : ሌሎች የቢሮ መጠቃቀሚያ እቃዎች : የጨረታ ማስከበሪያ 5000 ብር ሎት ስድስት ፡ የደንብ ልብስ፡ የጨረታ ማስከበሪያ 5000 ብር ሎት ሰባት፡ የስፖርት እቃዎች ፡ የጨረታ ማስከበሪያ 1000 ብር ሎት ስምንት ፡ ፈርኒቸር ፡ የጨረታ ማስከበሪያ 10000 ብር ሎት ዘጠኝ ፡ የግንባታ እቃዎች፡ የጨረታ ማስከበሪያ 5000 ብር
Sep-18-21 08:50:12
Oct-18-21 08:50:12
CPO / ቢድ ቦንድ ( % or Flat Fee): ለሎት 1. የፅዳት እቃዎች 250,000 (ሁለት መቶ ሃምሳ ሺ ብር) ለሎት 2.የፅህፈት መሳሪያዎች ብር 250,000 (ሁለት መቶ ሃምሳ ሺ ብር)፣ ለሎት 3 የደንብ ልብስና 350,000 (ሶስት መቶ ሃምሳ ሺብር) ለሎት 4. ኤሌክትሮኒክስ እቃዎች ብር 450,000 (አራት መቶ ሃምሳ ሺብር) ለሎት 5. ፈርኒቸር ብር 450,000 (አራት መቶ ሃምሳ ሺብር) እና ለሎት 6. የጥገና እቃዎች ብር 100,000 (አንድ መቶ ሺ ብር) ለሎት 7. የሕክምና እቃዎች 300,000 (ሶሰት መቶ ሺ ብር)
Sep-17-21 11:10:20
Sep-29-21 11:10:20
CPO / ቢድ ቦንድ ( % or Flat Fee): ለሎት. 01 የምግብ ጥሬ እቃዎችና ግብአት 100,000 (አንድ መቶ ሺ ብር) ለሁለተኛ ጊዜ የወጣ ሎት 02 ተጨማሪ የስፖርት ትጥቅና የስልጠና እቃዎች000 (አንድ መቶ ሺ ብር) ለሁለተኛ ጊዜ ሎት.08 የምርምርና የህክምና እቃዎች 50.000 (ሃምሳ ሺ ብር)
Sep-16-21 12:55:27
Sep-28-21 12:55:27
CPO / ቢድ ቦንድ ( % or Flat Fee): ለሎት. 01 የምግብ ጥሬ እቃዎችና ግብአት 100,000 (አንድ መቶ ሺ ብር) ለሁለተኛ ጊዜ የወጣ ሎት 02 ተጨማሪ የስፖርት ትጥቅና የስልጠና እቃዎች000 (አንድ መቶ ሺ ብር) ለሁለተኛ ጊዜ ሎት.08 የምርምርና የህክምና እቃዎች 50.000 (ሃምሳ ሺ ብር)
Sep-16-21 12:44:03
Sep-28-21 12:44:03
CPO / ቢድ ቦንድ ( % or Flat Fee): የቴክስታይል ጋርመንትና ቆዳ እቃዎች፡- የጨረታ ማስከበሪያ ብር 5000 (አምስት ሽህ ብር) የሰርቬይንግና ድራፍቲን እቃዎች፡- የጨረታ ማስከበሪያ ብር 6000 (ስድስት ሽህ ብር) የፈርኒቸር እቃዎች፡- የጨረታ ማስከበሪያ ብር 5000 (አምስት ሽህ ብር) የ IT እቃዎች፡- የጨረታ ማስከበሪያ ብር 6000 ( ስድስት ሽህ ብር) የሆቴል እቃወች፡- የጨረታ ማስከበሪያ ብር 4000 (አራት ሽህ ብር ) የስፖርት እቃዎች፡- የጨረታ ማስከበሪያ ብር 5000(አምስት ሽህ ብር ) የፅህፈትእቃወች፡- የጨረታ ማስከበሪያ ብር 4000(አራት ሽህ ብር )
Sep-16-21 12:05:47
Sep-28-21 12:05:47
CPO / ቢድ ቦንድ ( % or Flat Fee): ሎት 1 ብር 30,000 /ሰላሳ ሺህ ብር/ ሎት 2, ብር 20,000 /ሃያ ሺህ ብር ሎት 3 ብር 50,000 /ሃምሳ ሺህ ብር
Sep-13-21 12:24:24
Oct-04-21 12:24:24