Oct-16-21 17:26:56
Nov-12-21 17:26:56
CPO / ቢድ ቦንድ ( % or Flat Fee): የሰራተኞች ደንብ ልብስ ግዥ ፍላጎት ጨረታ 20,000.00፤  የስፖርት ትጥቅና አላቂ እቃዎች ግዥ ፍላጎት ጨረታ 15,000.00፣   የእድሳትና የጥገና አላቂ እቃዎች ግዥ ፍላጎት ጨረታ 30,000.00 ፣   አላቂ የፅዳት እቃዎች ግዥ ፍላጎት ጨረታ 25,000.00፣     አላቂ የቢሮ እቃዎች  20,000.00 ፣ ኬሚካልና የላባላቶሪ አላቂ እቃዎች ግዥ ፍላጎት ጨረታ 10,000.00፤   አላቂ የተሸከርካሪ እድሳትና ጥገና  10,000.00 የህክምና/ክሊኒክ/ አላቂ እቃዎች ግዥ ፋላጎት ጨረታ 15,000.00፤   የህትመት አገልግሎት ግዥ ፍላጎት ጨረታ  20,000.00፤   ባለ ፈር ምንጣፍ በሚያስፈልጉ ቢሮዎች ላይ የማንጠፍ ኣገልግሎት ሥራ 20,000.00
Oct-16-21 17:13:12
Oct-28-21 17:13:12
CPO / ቢድ ቦንድ ( % or Flat Fee): ሎት 1. ደንብ ልብስ 3000፣ ሎት 2. አላቂ የቢሮ እቃ 31500፣ ሎት 3. የህትመት ስራዎች 500፣ ሎት አላቂ የህክምና እቃ 2000፣ ሎት 5 አላቂ የትምህርት እቃ 1500፣ ሎት 6. አላቂ የፅዳት እቃ 3000፣ ሎት 7.ልዩ ልዩ መሳሪያዎች 1000፣ ሎት 8.ማሽነሪ ጥገና እቃ 500፣ ሎት 9ጥገና እቃ 2000,፣ ሎት 10. ለሥልጠና ውሃና ቆሎ 300,፣ ሎት11. ኤሌክትሮኒክስ ማሽነሪ እቃ 3000,፣ ሎት 12. ቋሚ ተገጣጣሚ እቃ 2000,፣
Oct-16-21 17:06:34
Oct-28-21 17:06:34
CPO / ቢድ ቦንድ ( % or Flat Fee): ሎት 1. ደንብ ልብስ 3000፣ ሎት 2. አላቂ የቢሮ እቃ 31500፣ ሎት 3. የህትመት ስራዎች 500፣ ሎት አላቂ የህክምና እቃ 2000፣ ሎት 5 አላቂ የትምህርት እቃ 1500፣ ሎት 6. አላቂ የፅዳት እቃ 3000፣ ሎት 7.ልዩ ልዩ መሳሪያዎች 1000፣ ሎት 8.ማሽነሪ ጥገና እቃ 500፣ ሎት 9ጥገና እቃ 2000,፣ ሎት 10. ለሥልጠና ውሃና ቆሎ 300,፣ ሎት11. ኤሌክትሮኒክስ ማሽነሪ እቃ 3000,፣ ሎት 12. ቋሚ ተገጣጣሚ እቃ 2000,፣
Oct-16-21 16:50:37
Oct-28-21 16:50:37
CPO / ቢድ ቦንድ ( % or Flat Fee): የደንብ ልብስ ብር 6,750.00 የደንብ ልብስ ስፌት ብር 6000.00 አላቂ የፅህፈት መሳሪያዎች ብር 10,000.00 አላቂ የፅዳት እቃዎች ብር 5,250.00 ህትመት ብር 5,100.00 አላቂና ቋሚ የህክምና መገልገያ እቃዎች ብር 6,000.00 የኤሌክትሮኒክስ እቃዎች ብር 4000.00 የኮምፒዩተር ፣ፎቶ ኮፒ እና ፕሪንተር ጥገና ስራዎች ብር 1,362.50 ቋሚ እቃዎች ብር 20,000.00 የጀነሬተር ጥገና ብር 2,000.00 ኔትወርክ ኢንስታሌሽን ብር 1200.00 የግንባታ ስራብር 4800.00
Oct-16-21 16:26:29
Oct-22-21 16:26:29
CPO / ቢድ ቦንድ ( % or Flat Fee): የደንብ ልብስ ብር 6,750.00 የደንብ ልብስ ስፌት ብር 6000.00 አላቂ የፅህፈት መሳሪያዎች ብር 10,000.00 አላቂ የፅዳት እቃዎች ብር 5,250.00 ህትመት ብር 5,100.00 አላቂና ቋሚ የህክምና መገልገያ እቃዎች ብር 6,000.00 የኤሌክትሮኒክስ እቃዎች ብር 4000.00 የኮምፒዩተር ፣ፎቶ ኮፒ እና ፕሪንተር ጥገና ስራዎች ብር 1,362.50 ቋሚ እቃዎች ብር 20,000.00 የጀነሬተር ጥገና ብር 2,000.00 ኔትወርክ ኢንስታሌሽን ብር 1200.00 የግንባታ ስራብር 4800.00
Oct-16-21 16:08:26
Oct-22-21 16:08:26
CPO / ቢድ ቦንድ ( % or Flat Fee):  የደንብ ልብስ 4500.00፣ላቂ የቢሮ እቃዎች 800.00፣ አላቂ የትምህርት እቃዎች 3500.00፣ ሌሎች አላቂ እቃዎች /የፅዳት/3500.00፣መፅሐፍና መሳሪያዎች 2500.00፣ቋሚ እቃ ግዥ 3600.00፣የባነር ፅሁፍ ስራ 200.00፣ የኮምፒዩተር እና ፕሪንተር ጥገና 800.00
Oct-16-21 16:01:01
Oct-22-21 16:01:01
CPO / ቢድ ቦንድ ( % or Flat Fee): ደንብ ልብስ 3000.00፤አላቂ የቢሮ እቃዎች 3000.00፤ህትመት 3000.00፤አላቂ የፅዳት እቃዎች 3000.00፤ልዩ ልዩ መሳሪያዎች 3000.00፤ለፕላንት ለማሽነሪና እና ለመሳሪያ እድሳት ጥገና 3000.00፤ህንጻ ለቁሳቁስና ተገጣጣሚዎች እድሳትና ጥና 2000.00፤ለፕላንት ማሽነሪና መሳሪያማገር የቋሚ እቃ/  5000.00፤ለግብርና ለደንና ለባህር ማብአቶች 2000.00፤የህክምና እቃዎች  4000.00
Oct-16-21 16:01:01
Oct-22-21 16:01:01
CPO / ቢድ ቦንድ ( % or Flat Fee):  የደንብ ልብስ 4500.00፣ላቂ የቢሮ እቃዎች 800.00፣ አላቂ የትምህርት እቃዎች 3500.00፣ ሌሎች አላቂ እቃዎች /የፅዳት/3500.00፣መፅሐፍና መሳሪያዎች 2500.00፣ቋሚ እቃ ግዥ 3600.00፣የባነር ፅሁፍ ስራ 200.00፣ የኮምፒዩተር እና ፕሪንተር ጥገና 800.00
Oct-16-21 15:51:40
Oct-22-21 15:51:40