CPO / ቢድ ቦንድ ( % or Flat Fee): የደንብ ልብስ ብር 6,750.00 የደንብ ልብስ ስፌት ብር 6000.00 አላቂ የፅህፈት መሳሪያዎች ብር 10,000.00 አላቂ የፅዳት እቃዎች ብር 5,250.00 ህትመት ብር 5,100.00 አላቂና ቋሚ የህክምና መገልገያ እቃዎች ብር 6,000.00 የኤሌክትሮኒክስ እቃዎች ብር 4000.00 የኮምፒዩተር ፣ፎቶ ኮፒ እና ፕሪንተር ጥገና ስራዎች ብር 1,362.50 ቋሚ እቃዎች ብር 20,000.00 የጀነሬተር ጥገና ብር 2,000.00 ኔትወርክ ኢንስታሌሽን ብር 1200.00 የግንባታ ስራብር 4800.00
Oct-16-21 16:26:29
Oct-22-21 16:26:29
CPO / ቢድ ቦንድ ( % or Flat Fee): የደንብ ልብስ ብር 6,750.00 የደንብ ልብስ ስፌት ብር 6000.00 አላቂ የፅህፈት መሳሪያዎች ብር 10,000.00 አላቂ የፅዳት እቃዎች ብር 5,250.00 ህትመት ብር 5,100.00 አላቂና ቋሚ የህክምና መገልገያ እቃዎች ብር 6,000.00 የኤሌክትሮኒክስ እቃዎች ብር 4000.00 የኮምፒዩተር ፣ፎቶ ኮፒ እና ፕሪንተር ጥገና ስራዎች ብር 1,362.50 ቋሚ እቃዎች ብር 20,000.00 የጀነሬተር ጥገና ብር 2,000.00 ኔትወርክ ኢንስታሌሽን ብር 1200.00 የግንባታ ስራብር 4800.00
Oct-16-21 16:08:26
Oct-22-21 16:08:26
CPO / ቢድ ቦንድ ( % or Flat Fee):  የደንብ ልብስ 4500.00፣ላቂ የቢሮ እቃዎች 800.00፣ አላቂ የትምህርት እቃዎች 3500.00፣ ሌሎች አላቂ እቃዎች /የፅዳት/3500.00፣መፅሐፍና መሳሪያዎች 2500.00፣ቋሚ እቃ ግዥ 3600.00፣የባነር ፅሁፍ ስራ 200.00፣ የኮምፒዩተር እና ፕሪንተር ጥገና 800.00
Oct-16-21 16:01:01
Oct-22-21 16:01:01
CPO / ቢድ ቦንድ ( % or Flat Fee): ደንብ ልብስ 3000.00፤አላቂ የቢሮ እቃዎች 3000.00፤ህትመት 3000.00፤አላቂ የፅዳት እቃዎች 3000.00፤ልዩ ልዩ መሳሪያዎች 3000.00፤ለፕላንት ለማሽነሪና እና ለመሳሪያ እድሳት ጥገና 3000.00፤ህንጻ ለቁሳቁስና ተገጣጣሚዎች እድሳትና ጥና 2000.00፤ለፕላንት ማሽነሪና መሳሪያማገር የቋሚ እቃ/  5000.00፤ለግብርና ለደንና ለባህር ማብአቶች 2000.00፤የህክምና እቃዎች  4000.00
Oct-16-21 16:01:01
Oct-22-21 16:01:01
CPO / ቢድ ቦንድ ( % or Flat Fee):  የደንብ ልብስ 4500.00፣ላቂ የቢሮ እቃዎች 800.00፣ አላቂ የትምህርት እቃዎች 3500.00፣ ሌሎች አላቂ እቃዎች /የፅዳት/3500.00፣መፅሐፍና መሳሪያዎች 2500.00፣ቋሚ እቃ ግዥ 3600.00፣የባነር ፅሁፍ ስራ 200.00፣ የኮምፒዩተር እና ፕሪንተር ጥገና 800.00
Oct-16-21 15:51:40
Oct-22-21 15:51:40
CPO / ቢድ ቦንድ ( % or Flat Fee): ደንብ ልብስ 3000.00፤አላቂ የቢሮ እቃዎች 3000.00፤ህትመት 3000.00፤አላቂ የፅዳት እቃዎች 3000.00፤ልዩ ልዩ መሳሪያዎች 3000.00፤ለፕላንት ለማሽነሪና እና ለመሳሪያ እድሳት ጥገና 3000.00፤ህንጻ ለቁሳቁስና ተገጣጣሚዎች እድሳትና ጥና 2000.00፤ለፕላንት ማሽነሪና መሳሪያማገር የቋሚ እቃ/  5000.00፤ለግብርና ለደንና ለባህር ማብአቶች 2000.00፤የህክምና እቃዎች  4000.00
Oct-16-21 15:38:41
Oct-22-21 15:38:41