Warehousing, Transit & Transport Servicerss

CPO / ቢድ ቦንድ ( % or Flat Fee): ለሎት ለተማሪዎች ነጭጤፍ የጨረታ ማስከበሪያ ብር 50,000.00 (ሃምሳ ሺህ ብር) ብቻ ሲሆን፤ ከሎት 2 እስከ ሎት 8 ድረስ ለተጠቀሱት እቃዎች / አገልግሎቶች ግዥ ለእያንዳንዱ ሎት የጨረታ ማስከበሪያ ብር 15,000.00 (አስራ አምስት ሺህ ብር)
Jun-11-21 11:00:47
Jun-26-21 11:00:47