Office Supplies & Stationary

CPO / ቢድ ቦንድ ( % or Flat Fee): ለማርክቱ ብር 20,000፣ ለፒካፕ ብር 20,000፣ ለኮስተር ብር10,000.፣ ለጭነት መኪና (suZ) ብር 10,000፣ ለጭነት መኪና (ESHR) ብር 10,000 አውቶቢስ ብር 30,000፣ ይሩፍ አባዱላ ብር 20,000 Main distribution board እና underground cable ብር 50,000፤ የተለያዩ የግንባታ እቃዎች ብር 30,000፤ ለደንብ ልብስ ብር 30,000፣ ለዉሃ ቦቲ ብር 20,000 ለጽፈት መሳሪያዎች ብር 30,000 ለቋሚ አላቂ እቃዎች ብር 20,000፤ ለፅዳት እቃዎች ብር 20,000፣ ለሩዝ፣ ሻይ ቅጠል፣ ቲማቲም ድልህ ብር 30,000፤ ለምግብ ጨዉ 10,000፤ ለነጭ ሽንኩርት፤ ቀይ ሽንኩርት ብር 5,000 ለስፖርት መዝናኛ እቃዎች ብር ብር 100,000 ለኤሌክተሮኒክስ እቃዎች ብር 30,000.፧ ለወለል መንጣፎች ብር 10,000፣ ለልማት እቃዎች ብር 30,000፣ ለማገዶ እንጨት ብር 90,000
Oct-14-21 11:12:21
Oct-27-21 11:12:21
CPO / ቢድ ቦንድ ( % or Flat Fee): ሎት አንድ /ደንብ ልብስ/ ብር 7,000 (ሰባት ሺህ ብር)፤ ለሎት ሁለት የፅህፈት መሳሪያዎች ብር 8,000 (ስምንት ሺህ ብር)፤ ለሎት ሶስት የፅዳት እቃዎች/ብር 6,000 (ስድስት ሺህ ብር) ፣ ለሎት አራት /የመኪና ጎማዎች/ ብር 10,000 (አስር ሺህ ብር)፣ ለሎት አምስት የኤሌክትሮንክስ እቃዎች ብር 20,000 (ሃያ ሺህ ብር)፣ ለሎት ስድስት የቢሮ ውስጥ ፈርኒቸሮች ብር 4000 (አራት ሺህ ብር)፣ እና ለሎት ሰባት የተሸከርካሪዎች ጥገና ብር 10,000 (አስር ሺህ ብር)
Oct-14-21 08:03:39
Oct-24-21 08:03:39