Construction & Finishing Materials

CPO / ቢድ ቦንድ ( % or Flat Fee): ለስቴሺነሪ፣ ለኤሌከትሮኒክስ፣ ለጀኔሬተር እና ለሞተር ሳይክል ብር 10,000(አስር ሺህ ብር) ለእያንዳንዳቸው ለህንጻ መሳሪያ፣ ለፈርኒቸር፣ ለመኪና ጎማና ከመነዳሪ፣ ለሞተር ጎማ እና ከመነዳሪ ብር 5,000(አምስት ሺህ ብር) ለእያንዳንዳቸው ለእንስሳት መድሃኒት እና አላቂ የህክምና እቃዎች ፣ ለደን ዘር፣ ለደንብ ልብስ፣ ለፅዳት እቃዎች ብር 2,000(ሁለት ሺህ ብር)
Oct-10-21 11:18:33
Oct-20-21 11:18:33
CPO / ቢድ ቦንድ ( % or Flat Fee): ለሎት1, 2,000 /ሁለት ሺህ ብር /ለሎት 2, 5,000 /አምስት ሺህ ብር/ ለሎት 3, 2,000 /ሁለት ሺህ ብር ለሎት 4, 3,000/ሦስት ሺህ ብር / ለሎት 5, 3,000 ሦስት ሺህ ብር / ለሎት 6, 3,000.00 /ሦስት ሺህ ብር / ለሎት 7, 10,000 /አስር ሺህ ብር ለሎት 8, 10,000 አስር ሺህ ብር / ለሎት 9, 10,000 /አስር ሺህ ብር ለሎት 10, 5,000 /አምስት ሺህ ብር/ እና ለሎት 11 2,000 /ሁለት ሺህ ብር /
Oct-07-21 14:26:34
Oct-20-21 14:26:34