Construction & Finishing Materials

CPO / ቢድ ቦንድ ( % or Flat Fee): ለስቴሺነሪ፣ ለኤሌከትሮኒክስ፣ ለጀኔሬተር እና ለሞተር ሳይክል ብር 10,000(አስር ሺህ ብር) ለእያንዳንዳቸው ለህንጻ መሳሪያ፣ ለፈርኒቸር፣ ለመኪና ጎማና ከመነዳሪ፣ ለሞተር ጎማ እና ከመነዳሪ ብር 5,000(አምስት ሺህ ብር) ለእያንዳንዳቸው ለእንስሳት መድሃኒት እና አላቂ የህክምና እቃዎች ፣ ለደን ዘር፣ ለደንብ ልብስ፣ ለፅዳት እቃዎች ብር 2,000(ሁለት ሺህ ብር)
Oct-10-21 11:18:33
Oct-20-21 11:18:33
CPO / ቢድ ቦንድ ( % or Flat Fee): ሎት1. የስፖርት ቱታ፣ ጫማ እና የተለያዩ አልባሳት ብር 20,000 /ሃያ ሺህ/ ሎት 2. የተለያዩ የፅሕፈት እቃዎች እና የትምህርት መርጃ መሳሪያዎች ብር 15,000 /አስራ አምስት ሺህ ብር/ ሎት 3. የሕንፃ ጥገና እቃዎች ብር 10,000/አስር ሺህ ብር/ ሎት 4. የተለያዩ የኤሌክትሮኒክስ እቃዎች፣ የቤትና የቢሮ መገልገያ እቃዎች፣ የመመገቢያና የማብሰያ እቃዎች እና ሌሎች እቃዎች ብር 15,000/አስራ አምስት ሺህ ብር/
Oct-13-21 14:23:15
Oct-31-21 14:23:15
Oct-15-21 15:34:26
Oct-23-21 15:34:26
CPO / ቢድ ቦንድ ( % or Flat Fee): ሎት1. ደንብ ልብስ ብር 7000(ሰባት ሺ ብር) ሎት2. የፅህፈት መሳሪያዎችና አላቂ የቢሮ እቃዎች ብር 6000 (ስድስት ሺ) ብር ሎት3. የህትመት ስራዎች በር 6000 (ስድስትሺብር) ሎት4. የላብራቶሪ ሬጀንቶች፣ መድሃኒቶች እና የህክምና መገልገያ መሳሪያዎች ብር 10000(አስር ሺ ብር) ሎት5. የህክምና መገልገያ ማሸኖች ብር 20000 (ሃያሺ ብር ) ሎት6. የፅዳት እቃዎች ብር 7000 (ሰባት ሺ) ብር ሎት7. የኤሌክትሮኒክስ እቃዎች ብር 10000( አስር ሺ ብር) ሎት8. የጥገና እና የሴራሚክስ ስራዎች ብር 6000 ( ስድስት ሺ ብር) ሎት9. ቋሚ እቃዎች የእንጨትና የብረት ውጤቶች ብር 8000 (ስምንት ሺብር) ሎት10. የኤሌክትሪክ እቃዎች ብር 8000(ስምንት ሺ ብር)
Oct-16-21 10:33:25
Oct-25-21 10:33:25
CPO / ቢድ ቦንድ ( % or Flat Fee): ደንብ ልብስ 3000.00፤አላቂ የቢሮ እቃዎች 3000.00፤ህትመት 3000.00፤አላቂ የፅዳት እቃዎች 3000.00፤ልዩ ልዩ መሳሪያዎች 3000.00፤ለፕላንት ለማሽነሪና እና ለመሳሪያ እድሳት ጥገና 3000.00፤ህንጻ ለቁሳቁስና ተገጣጣሚዎች እድሳትና ጥና 2000.00፤ለፕላንት ማሽነሪና መሳሪያማገር የቋሚ እቃ/  5000.00፤ለግብርና ለደንና ለባህር ማብአቶች 2000.00፤የህክምና እቃዎች  4000.00
Oct-16-21 15:38:41
Oct-22-21 15:38:41
CPO / ቢድ ቦንድ ( % or Flat Fee): ደንብ ልብስ 3000.00፤አላቂ የቢሮ እቃዎች 3000.00፤ህትመት 3000.00፤አላቂ የፅዳት እቃዎች 3000.00፤ልዩ ልዩ መሳሪያዎች 3000.00፤ለፕላንት ለማሽነሪና እና ለመሳሪያ እድሳት ጥገና 3000.00፤ህንጻ ለቁሳቁስና ተገጣጣሚዎች እድሳትና ጥና 2000.00፤ለፕላንት ማሽነሪና መሳሪያማገር የቋሚ እቃ/  5000.00፤ለግብርና ለደንና ለባህር ማብአቶች 2000.00፤የህክምና እቃዎች  4000.00
Oct-16-21 16:01:01
Oct-22-21 16:01:01