Machinery Rental

CPO / ቢድ ቦንድ ( % or Flat Fee): የጽሕፈትመሳሪያዎች እና የደንብ ልብስ እና የፅዳት እቃ ሎት 001 የጨረታ ማስከበሪያ 5000 ብር (አምስት ሺ ብር)፣ቋሚፈርኒቸር ፣ ቋሚ የማሰልጠኛ እቃዎች እና አላቂ የማሰልጠኛ እቃ ሎት 002 የጨረታ ማስከበሪያ 10,000 ብር (አስር ሺ ብር)፣ማሽነሪሎት 003 የጨረታ ማስከበሪያ 10,000 ብር (አስር ሺ ብር)
Sep-20-21 16:38:23
Sep-28-21 16:38:23
CPO / ቢድ ቦንድ ( % or Flat Fee): ሎት 1 አላቂ የትምህርት እቃ:9,600ብር፣ ሎት 2አላቂ የቢሮ እቃ 4,100ብር፣የፅዳት እቃ7,000 ብር፣ለህንፃ  ቁሳቁስና ተገጣጣሚዎች መግዣ1,200ብር፣የደንብ ልብስ 7,000ብር፣ለአላቂ የህክምና እቃ 400ብር፣ ህትመት 800ብር፣ፕላንትና ማሽነሪ መግዣ 1,600 ብር፣ልዩ ልዩ መሳሪያዎች 600ብር፣ ለፕላንት ማሽነሪ እና መሳሪያ እድሳት ጥገና 400ብር
Sep-16-21 15:06:14
Sep-27-21 15:06:14
CPO / ቢድ ቦንድ ( % or Flat Fee): ሎት 1 አላቂ የትምህርት እቃ:9,600ብር፣ ሎት 2አላቂ የቢሮ እቃ 4,100ብር፣የፅዳት እቃ7,000 ብር፣ለህንፃ  ቁሳቁስና ተገጣጣሚዎች መግዣ1,200ብር፣የደንብ ልብስ 7,000ብር፣ለአላቂ የህክምና እቃ 400ብር፣ ህትመት 800ብር፣ፕላንትና ማሽነሪ መግዣ 1,600 ብር፣ልዩ ልዩ መሳሪያዎች 600ብር፣ ለፕላንት ማሽነሪ እና መሳሪያ እድሳት ጥገና 400ብር
Sep-16-21 14:53:02
Sep-27-21 14:53:02