Hospitality,Tour and Travel

CPO / ቢድ ቦንድ ( % or Flat Fee): የፅህፈት መሳሪያዎች 5,000.00 ብርየተለያዩየፅዳት እቃዎች 5,000.00 ብር፣የደንብልብስ አልባሳት  5,000.00 ብር፣ቋሚናአላቂ እቃዎች   5,000.00 ብር፣የትራንስፖርትኪራይ አገልግሎት 3,000.00 ብር ፣የተለያዩየህትመት ሥራዎች አገልግሎት  5,000.00 ብር፣የመስተንግዶአገልግሎት አቅርቦት  3,000.00 ብር እና የኮምፒዩተርና ተዛማጅ እቃዎች  ጥገና አገልግሎት  5,000.00 ብር 
Sep-28-21 10:15:07
Oct-26-21 10:15:07
CPO / ቢድ ቦንድ ( % or Flat Fee): የፅህፈት መሳሪያዎች 5,000.00 ብርየተለያዩየፅዳት እቃዎች 5,000.00 ብር፣የደንብልብስ አልባሳት  5,000.00 ብር፣ቋሚናአላቂ እቃዎች   5,000.00 ብር፣የትራንስፖርትኪራይ አገልግሎት 3,000.00 ብር ፣የተለያዩየህትመት ሥራዎች አገልግሎት  5,000.00 ብር፣የመስተንግዶአገልግሎት አቅርቦት  3,000.00 ብር እና የኮምፒዩተርና ተዛማጅ እቃዎች  ጥገና አገልግሎት  5,000.00 ብር 
Sep-28-21 10:24:18
Oct-26-21 10:24:18
CPO / ቢድ ቦንድ ( % or Flat Fee): ለሎት1, 2,000 /ሁለት ሺህ ብር /ለሎት 2, 5,000 /አምስት ሺህ ብር/ ለሎት 3, 2,000 /ሁለት ሺህ ብር ለሎት 4, 3,000/ሦስት ሺህ ብር / ለሎት 5, 3,000 ሦስት ሺህ ብር / ለሎት 6, 3,000.00 /ሦስት ሺህ ብር / ለሎት 7, 10,000 /አስር ሺህ ብር ለሎት 8, 10,000 አስር ሺህ ብር / ለሎት 9, 10,000 /አስር ሺህ ብር ለሎት 10, 5,000 /አምስት ሺህ ብር/ እና ለሎት 11 2,000 /ሁለት ሺህ ብር /
Oct-07-21 14:26:34
Oct-20-21 14:26:34
Oct-15-21 17:49:01
Oct-26-21 17:49:01