Cleanings & Detergents

CPO / ቢድ ቦንድ ( % or Flat Fee): የፅህፈት መሳሪያዎች 5,000.00 ብርየተለያዩየፅዳት እቃዎች 5,000.00 ብር፣የደንብልብስ አልባሳት  5,000.00 ብር፣ቋሚናአላቂ እቃዎች   5,000.00 ብር፣የትራንስፖርትኪራይ አገልግሎት 3,000.00 ብር ፣የተለያዩየህትመት ሥራዎች አገልግሎት  5,000.00 ብር፣የመስተንግዶአገልግሎት አቅርቦት  3,000.00 ብር እና የኮምፒዩተርና ተዛማጅ እቃዎች  ጥገና አገልግሎት  5,000.00 ብር 
Sep-28-21 10:15:07
Oct-26-21 10:15:07
CPO / ቢድ ቦንድ ( % or Flat Fee): የፅህፈት መሳሪያዎች 5,000.00 ብርየተለያዩየፅዳት እቃዎች 5,000.00 ብር፣የደንብልብስ አልባሳት  5,000.00 ብር፣ቋሚናአላቂ እቃዎች   5,000.00 ብር፣የትራንስፖርትኪራይ አገልግሎት 3,000.00 ብር ፣የተለያዩየህትመት ሥራዎች አገልግሎት  5,000.00 ብር፣የመስተንግዶአገልግሎት አቅርቦት  3,000.00 ብር እና የኮምፒዩተርና ተዛማጅ እቃዎች  ጥገና አገልግሎት  5,000.00 ብር 
Sep-28-21 10:24:18
Oct-26-21 10:24:18
CPO / ቢድ ቦንድ ( % or Flat Fee): ምድብ 1፡ የጀኔሬተር ግግዥጨረታ ማስከበሪያ400,000 (አራት መቶ ሽህ ብር) ምድብ2፡ የትራንስፖርት አገልግሎት ግዥ የጨረታ ማስከበሪያ ለእያንዳንዱ መኪና 30,000 (ሰላሳ ሽህ ብር) ምድብ3፡የጤፍ ማበጠሪያ ማሽንና ትያያዥ እቃዎች ግዥ የጨረታ ማስከበሪያ 30,000 (ሰላሳ ሽህ ብር) ምድብ 4፡እንሰሳት ህክምና ቁሳቁስ ግዥ የጨረታ ማስከበሪያ 50,000 (አምሳ ሽህ ብር) ምድብ5፡የስፖርት ትጥቅና ሌሎች ማቴሪያሎች ግዥ የጨረታ ማስከበሪያ 100,000 (አንድ መቶ ሽህ ብር) ምድብ6፡መጋረጃ የወለል ምንጣፍና ኬሻ የጨረታ ማስከበሪያ 100,000 (አንድ መቶ ሽህ ብር) ምድብ7፡የዶሮ ቤት ግዥ የጨረታ ማስከበሪያ 30,000 (ሰላሳ ሽህ ብር) ምድብ 8፡የአርማታ ብረት አቅርቦት የጨረታ ማስከበሪያ 450,000 (አራት መቶ ሃምሳ ሽህ ብ ) ምድብ 9, የዳቦ መጋገሪያ ማሽን የጨረታ ማስከበሪያ50,000 (አምሳ ሽህ ብር) ምድብ፡10, ፈርኒቸር የጨረታ ማስከበሪያ 100,000 (አንድ መቶ ሽህ ብር) ምድብ11 ፣የተለያዩ መጸሀፎች ግዥ የጨረታ ማስከበሪያ50,000 መቶ ሃምሳ ሽህ ብር) ምድብ12 ፣የፅዳት እቃ ግዥ የጨረታ ማስከበሪያ 100,000 (አንድ መቶ ሽህ ብር) ምድብ 13, የምግብ ቤት እቃዎች ግዥ የጨረታ ማስከበሪያ30,000 (ሰላሳ ሽህ ብር) ምድብ 14 ፣የደንብ ልብስ ግኝዥ የጨረታ ማስከበሪያ 50,000 (አምሳ ሽህ ብር) ምድብ 15, የፅህፈት እቃ አቅርቦት ግዥ የጨረታ ማስከበሪያ 50,000 (አምሳ ሽህ ብር) ምድብ 16, ግሪን ሃውስ ኣቅርቦት የጨረታ ማስከበሪያ60,000 (ስልሳ ሽህ ብር)
Oct-04-21 12:20:50
Oct-24-21 12:20:50
CPO / ቢድ ቦንድ ( % or Flat Fee): ሎት1 የደንብ ልብስ ሲፒኦ ብር 2000 /ሁለት ሺህ ብር ብቻ/ ሎት2 የስፌት ዋጋ ሲፒኦ ብር 1000 /አንድ ሺህ ብር ብቻ/ ሎት3 የፅህፈት መሳሪያ ሲፒኦ ብር 2000 /ሁለት ሺህ ብር ብቻ/ ሎት5 የህክምና እቃዎች ሲፒኦ ብር 500 /አምስት መቶ ብር ብቻ/ ሎት6 የፅዳት እቃዎች ሲፒኦ ብር 2000 /ሁለት ሺህ ብር ብቻ/ ሎት7 የተለያዩ መሳሪያዎች ሲፒኦ ብር 1000 /አንድ ሺህ ብር ብቻ/ ሎት8 የማሽነሪ መሳሪያዎች ዕድሳት ሲፒኦ ብር 1000 /አንድ ሺህ ብር ብቻ/ ሎት9 ልዩ ልዩ ውጤቶች ሲፒኦ ብር 500 /አምስት መቶ ብር ብቻ/ ሎት10 የጥገና እቃዎች ሲፒኦ ብር 500 /አምስት መቶ ብር ቻ/ ሎት11 ቋሚ እቃዎች ሲፒኦ ብር 2000 /ሁለት ሺህ ብር ብቻ/ ሎት12 ተገጣጣሚ የቢሮ እቃ ሲፒኦ ብር /1000 /አንድ ሺህ ብር ብቻ/ ጠቅላላ ድምር 13500/አስራ ሶስት ሺህ አምስት መቶ ብር ብቻ/
Oct-11-21 17:01:15
Oct-22-21 17:01:15