Furniture & Furnishing

CPO / ቢድ ቦንድ ( % or Flat Fee): ሎት 1. የደንብ ልብስ የጨረታ ማስከበሪያ ብር 5220 ሎት 2. የደንብ ልብስ ማሰፊያ ዋጋ ——-የጨረታ ማስከበሪያ ብር 5220 ሎት 3 አላቂ የቢሮ እቃ—–የጨረታ ማስከበሪያ ብር 4000 ሎት 4 የተለያዩ የህትመት ውጤቶች— የጨረታ ማስከበሪያ ብር 4000 ሎት 5 አላቂ ሕክምና እቃዎች_የጨረታ ማስከበሪያ ብር 10000 ሎት 6. ሌሎች አላቂ የፅዳት እቃዎች—የጨረታ ማስከበሪያ ብር 6000 ሎት 7. የተለያዩ መሳሪያዎች—የጨረታ ማስከበሪያ ብር 1000 ሎት 8 ለፕላንት ለማሽነሪ እና መሳሪያ መግዣ —የጨረታ ማስከበሪያ ብር 1400 ሎት 9.ለህንጻ፣ ለቁሳቁስና ለተገጣጣሚዎች መግዣ–—–የጨረታ ማስከበሪያ ብር 1200 ሎት 10 ለሚንስትሪንግ እና ሥልጠና አገልግሎት –የጨረታ ማስከበሪያ ብር 1200 ሎት 11 ለፕላንት ለማሽነሪ እና እድሳት ጥገና—- የጨረታ ማስከበሪያ ብር 1200
Oct-16-21 11:49:47
Oct-28-21 11:49:47
CPO / ቢድ ቦንድ ( % or Flat Fee): የፅዳት እቃ 5,000.00፣ የፅህፈት መሳሪያዎች 3,000.00፣ ቋሚ የህክምና መገልገያዎች 2,000.00፣ ሪኤጀንትና መድሃኒቶች 2,500.00፣ የተለያዩ ህትመቶች 3,000.00፣ የደንብ ልብስ 2,000.00፣ ቋሚ የቢሮ እቃዎች 3,000.00 ፣ የኤሌክትሪክ እቃዎች እና ስራዎችን 1,000.00 ግዥ
Oct-16-21 10:54:08
Oct-28-21 10:54:08
CPO / ቢድ ቦንድ ( % or Flat Fee): የፅዳት እቃ 5,000.00፣ የፅህፈት መሳሪያዎች 3,000.00፣ ቋሚ የህክምና መገልገያዎች 2,000.00፣ ሪኤጀንትና መድሃኒቶች 2,500.00፣ የተለያዩ ህትመቶች 3,000.00፣ የደንብ ልብስ 2,000.00፣ ቋሚ የቢሮ እቃዎች 3,000.00 ፣ የኤሌክትሪክ እቃዎች እና ስራዎችን 1,000.00 ግዥ
Oct-16-21 10:51:06
Oct-28-21 10:51:06
CPO / ቢድ ቦንድ ( % or Flat Fee): ሎት1. ደንብ ልብስ ብር 7000(ሰባት ሺ ብር) ሎት2. የፅህፈት መሳሪያዎችና አላቂ የቢሮ እቃዎች ብር 6000 (ስድስት ሺ) ብር ሎት3. የህትመት ስራዎች በር 6000 (ስድስትሺብር) ሎት4. የላብራቶሪ ሬጀንቶች፣ መድሃኒቶች እና የህክምና መገልገያ መሳሪያዎች ብር 10000(አስር ሺ ብር) ሎት5. የህክምና መገልገያ ማሸኖች ብር 20000 (ሃያሺ ብር ) ሎት6. የፅዳት እቃዎች ብር 7000 (ሰባት ሺ) ብር ሎት7. የኤሌክትሮኒክስ እቃዎች ብር 10000( አስር ሺ ብር) ሎት8. የጥገና እና የሴራሚክስ ስራዎች ብር 6000 ( ስድስት ሺ ብር) ሎት9. ቋሚ እቃዎች የእንጨትና የብረት ውጤቶች ብር 8000 (ስምንት ሺብር) ሎት10. የኤሌክትሪክ እቃዎች ብር 8000(ስምንት ሺ ብር)
Oct-16-21 10:33:25
Oct-25-21 10:33:25
CPO / ቢድ ቦንድ ( % or Flat Fee): የሎከር 15,000.00 የዳቦ 50,000.00 የመጽሐፍ 50,000.00 የፋብሪካ ውጤቶች 10,000.00 የፈሳሽ መስመር ማጽጃ ማሽን 15,000.00 የፅዳት እቃዎች 30,000.00 የፅህፈት መሳሪያዎችየንጽህና መጠበቂያ 10,000.00 ፍራሽና ትራስ 50,000.00 የኬሚካል ግዥ 10,000.00 የመኪና ጐማ 15,000.00 የመኪና መለዋወጫ 50,000.00 የመኪና ዘይት/ ቅባቶች 50,000.00 ነዳጅ 50,000.00 የመኪና ኪራይ 30,000.00 የወጥ ቤት እቃዎች 15,000.00 ICT እቃዎች 30,000.00 50,000.00 መጋረጃ ግዥ 30,000.00 የህንፃ መሳሪያ 50,000.00 ልዩ ልዩ የቢሮ እቃዎች 15,000.00
Oct-15-21 17:56:20
Nov-04-21 17:56:20
Oct-15-21 17:49:01
Oct-26-21 17:49:01
CPO / ቢድ ቦንድ ( % or Flat Fee): ሎት1 የደንብ ልብስ 2000፣ ሎት2-አላቂ የፅህፈት መሳሪያ 2000፣ ሎት3-አላቂ የትምህርት እቃዎች 2000፣ ሎት4-የፅዳት እቃዎች2000፣ ሎት5-የሰራተኛ ዶክመንት መያዣ ቦርሳ የወንድ እና የሴት 1000፣ ሎት6ቋሚ እቃዎች 3000፣ ሎት7- ኮምፒውተር፣ ፕሪንተር ፣ፎቶ ኮፒ ና ማባዣ ማሽን ጥገና 3000፣ ሎት8-ህትመት 1000፣ ሎት9 የመሬት ምንጣፎች 3000፣
Oct-15-21 17:45:00
Oct-26-21 17:45:00
CPO / ቢድ ቦንድ ( % or Flat Fee): ሎት1 የደንብ ልብስ 2000፣ ሎት2-አላቂ የፅህፈት መሳሪያ 2000፣ ሎት3-አላቂ የትምህርት እቃዎች 2000፣ ሎት4-የፅዳት እቃዎች2000፣ ሎት5-የሰራተኛ ዶክመንት መያዣ ቦርሳ የወንድ እና የሴት 1000፣ ሎት6ቋሚ እቃዎች 3000፣ ሎት7- ኮምፒውተር፣ ፕሪንተር ፣ፎቶ ኮፒ ና ማባዣ ማሽን ጥገና 3000፣ ሎት8-ህትመት 1000፣ ሎት9 የመሬት ምንጣፎች 3000፣
Oct-15-21 17:41:58
Oct-26-21 17:41:58
Oct-15-21 15:34:26
Oct-23-21 15:34:26