Furniture & Furnishing

CPO / ቢድ ቦንድ ( % or Flat Fee): ለሎት 1፡ 3000 ብር/ ሶስት ሺ ብር/ ለሎት 2 : 5000 አምስት ሺ ብር/ ለሎት 3፡ 5000 ብር /አምስት ሺ ብር/ ለሎት 4፡ 2500 ብር / ሁለት ሺ አምስት መቶ ብር/ ለሎት 5፡ 4500 ብር/ አራት ሺ አምስት መቶ ብር/ ለሎት 6፡2000 /ሁለት ሺ ብር/ ሎት 7፡ 2500 ብር |ሁለት ሺ አምስት መቶ ብር/ ለሎት 8፡ 5000 ብር/አምስት ሺ ብር/
Oct-20-21 10:08:57
Oct-29-21 10:08:57
CPO / ቢድ ቦንድ ( % or Flat Fee): ሎት 1 ለፅህፈት ና አላቂ እቃዎች- -ብር 3,500 ሎት 2 ለኤሌክትሮኒክስ እቃዎች- -ብር 4,000 ሎት 3 ለህትመት ስራዎች ብር 3,500 ሎት 4 ለፅዳት እቃዎች -ብር 3,500 ሎት 5 ለስራ ልብስ ብር 3,000 ሎት 6 ለቢሮ መገልገያ እቃዎች/ፈርኒቸር -ብር 4,500 ሎት 7 ለመድሃኒትና ለህከምና መሳሪያዎች ብር 6,500 ሎት 8 ለኤሌክትሮኒክስ እቃዎች ጥገና -ብር 3,000 ሎት 9 ለስራ ልብስ ስፌትብር 2,000 ሎት 10 ለተለያዩ አገልግሎቶች ብር 3,500
Oct-18-21 10:19:23
Oct-29-21 10:19:23