Furniture & Furnishing

Oct-21-21 16:06:28
Nov-01-21 16:06:28
CPO / ቢድ ቦንድ ( % or Flat Fee): የበጀትኮድ 6211 ሎት 1 የደንብ ልብስ— የጨረታ ማስከበሪያ 2000 ብር የበጀትኮድ 6212 ሎት 2 አላቂ የፅህፈት መሳሪያ– የጨረታ ማስከበሪያ 1000 ብር የበጀት ኮድ 6215 ሎት 3 አላቂ የትምህርት እቃዎች_- የጨረታ ማስከበሪያ 1000 ብር የበጀትኮድ 6218 ሎት 4 የፅዳት እቃዎች– የጨረታ ማስከበሪያ 2000 ብር የበጀት ኮድ 6219 ሎት 5 ልዩ ልዩ መሳሪያዎች— የጨረታ ማስከበሪያ 1000 ብር የበጀትኮድ 6313 ሎት 6 የማሽነሪ የኤልክትሮኒክስ እቃዎች ግዥ…የጨረታ ማስከበሪያ 2500 ብር የበጀትኮድ 6314 ሎት 7ቋሚ እቃዎች የጨረታ ማስከበሪያ 2000 ብር የበጀትኮድ 6213 ሎት 8 የተለያዩ ህትመቶች–የጨረታ ማስከበሪያ 1000 ብር የደንብልብስ ስፌት ሎት 9 የጨረታ ማስከበሪያ 2000 ብር ለፕላንትናማሽነሪ እድሳት ጥገና ሎት 10-የጨረታ ማስከበሪያ 3000 ብር
Oct-21-21 13:54:15
Oct-30-21 13:54:15