Furniture & Furnishing

CPO / ቢድ ቦንድ ( % or Flat Fee): ለማርክቱ ብር 20,000፣ ለፒካፕ ብር 20,000፣ ለኮስተር ብር10,000.፣ ለጭነት መኪና (suZ) ብር 10,000፣ ለጭነት መኪና (ESHR) ብር 10,000 አውቶቢስ ብር 30,000፣ ይሩፍ አባዱላ ብር 20,000 Main distribution board እና underground cable ብር 50,000፤ የተለያዩ የግንባታ እቃዎች ብር 30,000፤ ለደንብ ልብስ ብር 30,000፣ ለዉሃ ቦቲ ብር 20,000 ለጽፈት መሳሪያዎች ብር 30,000 ለቋሚ አላቂ እቃዎች ብር 20,000፤ ለፅዳት እቃዎች ብር 20,000፣ ለሩዝ፣ ሻይ ቅጠል፣ ቲማቲም ድልህ ብር 30,000፤ ለምግብ ጨዉ 10,000፤ ለነጭ ሽንኩርት፤ ቀይ ሽንኩርት ብር 5,000 ለስፖርት መዝናኛ እቃዎች ብር ብር 100,000 ለኤሌክተሮኒክስ እቃዎች ብር 30,000.፧ ለወለል መንጣፎች ብር 10,000፣ ለልማት እቃዎች ብር 30,000፣ ለማገዶ እንጨት ብር 90,000
Oct-14-21 11:12:21
Oct-27-21 11:12:21
CPO / ቢድ ቦንድ ( % or Flat Fee): ሎት አንድ /ደንብ ልብስ/ ብር 7,000 (ሰባት ሺህ ብር)፤ ለሎት ሁለት የፅህፈት መሳሪያዎች ብር 8,000 (ስምንት ሺህ ብር)፤ ለሎት ሶስት የፅዳት እቃዎች/ብር 6,000 (ስድስት ሺህ ብር) ፣ ለሎት አራት /የመኪና ጎማዎች/ ብር 10,000 (አስር ሺህ ብር)፣ ለሎት አምስት የኤሌክትሮንክስ እቃዎች ብር 20,000 (ሃያ ሺህ ብር)፣ ለሎት ስድስት የቢሮ ውስጥ ፈርኒቸሮች ብር 4000 (አራት ሺህ ብር)፣ እና ለሎት ሰባት የተሸከርካሪዎች ጥገና ብር 10,000 (አስር ሺህ ብር)
Oct-14-21 08:03:39
Oct-24-21 08:03:39
CPO / ቢድ ቦንድ ( % or Flat Fee): ሎት1 የደንብ ልብስ ሲፒኦ ብር 2000 /ሁለት ሺህ ብር ብቻ/ ሎት2 የስፌት ዋጋ ሲፒኦ ብር 1000 /አንድ ሺህ ብር ብቻ/ ሎት3 የፅህፈት መሳሪያ ሲፒኦ ብር 2000 /ሁለት ሺህ ብር ብቻ/ ሎት5 የህክምና እቃዎች ሲፒኦ ብር 500 /አምስት መቶ ብር ብቻ/ ሎት6 የፅዳት እቃዎች ሲፒኦ ብር 2000 /ሁለት ሺህ ብር ብቻ/ ሎት7 የተለያዩ መሳሪያዎች ሲፒኦ ብር 1000 /አንድ ሺህ ብር ብቻ/ ሎት8 የማሽነሪ መሳሪያዎች ዕድሳት ሲፒኦ ብር 1000 /አንድ ሺህ ብር ብቻ/ ሎት9 ልዩ ልዩ ውጤቶች ሲፒኦ ብር 500 /አምስት መቶ ብር ብቻ/ ሎት10 የጥገና እቃዎች ሲፒኦ ብር 500 /አምስት መቶ ብር ቻ/ ሎት11 ቋሚ እቃዎች ሲፒኦ ብር 2000 /ሁለት ሺህ ብር ብቻ/ ሎት12 ተገጣጣሚ የቢሮ እቃ ሲፒኦ ብር /1000 /አንድ ሺህ ብር ብቻ/ ጠቅላላ ድምር 13500/አስራ ሶስት ሺህ አምስት መቶ ብር ብቻ/
Oct-11-21 17:01:15
Oct-22-21 17:01:15