Furniture & Furnishing

Oct-15-21 15:07:42
Oct-27-21 15:07:42
CPO / ቢድ ቦንድ ( % or Flat Fee): ለሎት-1 ብር 1200 ፣ ለሎት-2 ብር 1720 ፣ለሎት-3 ብር 1540 ፣ ለሎት-4 ብር 1004 ብር ፣ለሎት 5 ብር 2400፣ ለሎት 6 ብር 550 ፣ለሎት7 ብር 2025 ፣ለሎት ብር 8 400 ፣ ለሎት 9 ብር 100፣ ለሎት 10 ብር 200 ብር ፣ለሎት 11 ብር 200 ፣ ለጠቅላላው ብር 11,339 /አስራ አንድ ሺ ሦስት መቶ ሰላሳ ዘጠኝ ብር
Oct-15-21 12:28:44
Oct-26-21 12:28:44
CPO / ቢድ ቦንድ ( % or Flat Fee): ደንብ ልብስ 20000.00፤ የፅህፈት እቃዎች 10000.00 ፤ የህትመት ውጤቶችና የላብራቶሪ እቃዎች 20000.00 የህትመት ዉጤቶች 3000.00 የትምህርት እቃዎች 3000.00 የፅዳት እቃዎች 14000.00 ልዩ ልዩ አቃዎች 3000.00 የኮምፒዩተር ጥገና2000.00 የፈርኒቸር ጥገና 6000.00 ስልጠና 5000.00 ቋሚ እቃዎች 16000.00 ፈርኒቸር 16000.00 ልዩ ልዩ የስልጠና 498.00
Oct-15-21 12:28:37
Oct-26-21 12:28:37
CPO / ቢድ ቦንድ ( % or Flat Fee): ደንብ ልብስ 20000.00፤ የፅህፈት እቃዎች 10000.00 ፤ የህትመት ውጤቶችና የላብራቶሪ እቃዎች 20000.00 የህትመት ዉጤቶች 3000.00 የትምህርት እቃዎች 3000.00 የፅዳት እቃዎች 14000.00 ልዩ ልዩ አቃዎች 3000.00 የኮምፒዩተር ጥገና2000.00 የፈርኒቸር ጥገና 6000.00 ስልጠና 5000.00 ቋሚ እቃዎች 16000.00 ፈርኒቸር 16000.00 ልዩ ልዩ የስልጠና 498.00
Oct-15-21 12:24:43
Oct-26-21 12:24:43
CPO / ቢድ ቦንድ ( % or Flat Fee): ለሎት-1 ብር 1200 ፣ ለሎት-2 ብር 1720 ፣ለሎት-3 ብር 1540 ፣ ለሎት-4 ብር 1004 ብር ፣ለሎት 5 ብር 2400፣ ለሎት 6 ብር 550 ፣ለሎት7 ብር 2025 ፣ለሎት ብር 8 400 ፣ ለሎት 9 ብር 100፣ ለሎት 10 ብር 200 ብር ፣ለሎት 11 ብር 200 ፣ ለጠቅላላው ብር 11,339 /አስራ አንድ ሺ ሦስት መቶ ሰላሳ ዘጠኝ ብር
Oct-15-21 11:59:31
Oct-26-21 11:59:31
CPO / ቢድ ቦንድ ( % or Flat Fee): ሎት 1. አላቂ የቢሮ እቃዎች የጨረታ ማስከበሪያ ብር 2,000 ሎት 2. አላቂ የፅዳት እቃዎች የጨረታ ማስከበሪያ ብር 1,000 ሎት 3. የደንብ ልብስና ጫማ የጨረታ ማስከበሪያ ብር 3,000 ሎት 4 ቋሚ እቃዎች የጨረታ ማስከበሪያ ብር 5,000 ሎት 5 የአይቲ እቃዎች የጨረታ ማስከበሪያ ብር 4,000 ሎት 6. የደንብ ልብስ ስፌት የጨረታ ማስከበሪያ ብር 1,000 ሎት 7.የላብራቶሪ እቃዎች የጨረታ ማስከበሪያ ብር 2000
Oct-14-21 16:17:44
Oct-22-21 16:17:44