Furniture & Furnishingrss

CPO / ቢድ ቦንድ ( % or Flat Fee): ሎቱ1. የደንብ ልብስ ብር 3,300.00 ሎት2. አላቂ የጽህፈት መሳሪያዎች ብር 2,800.00 ሎት3. የፅዳት ዕቃዎች ብር 3,300.00 ሎት4. የህትመት ስራዎች ብር 3,000.00 ሎት5. እላቂ የህክምና ዕቃዎች ብር 7,000.00 ሎት6. ልዩ ዕቃዎች ብር ኒ000.00 ሎት7. የጥገና ዕቃዎች ብር 4,000.00 ሎት8. ቋሚ የቢሮ እቃዎች ብር 2,000.00
May-06-21 15:21:42
May-14-21 15:21:42
CPO / ቢድ ቦንድ ( % or Flat Fee): ሎት1 2000.00 (ሁለት ሺህ ብር) ሎት 2 2000.00 (ሁለት ሺህ ብር) ሎት3 2000.00 (ሁለት ሺህ ብር) ሎት4 2000.00 (ሁለት ሺህ ብር) ሎት5 1500.00 (አንድ ሺህ አምስት መቶ ብር) ሎት6 2000.00 (ሁለት ሺህ ብር) ሎት7 1500.00 (አንድ ሺህ አምስት መቶ ብር) ሎት8 2000.00 (ሁለት ሺህ ብር) ሎት9 2000.00 (ሁለት ሺህ ብር)
May-05-21 15:43:10
May-13-21 15:43:10
CPO / ቢድ ቦንድ ( % or Flat Fee): ሎት የጨረታ ማስከበሪያ በሲፒኦ መያዝ ያለበት ብር የፅዳት እቃ ሎት3 ብር 550.00 /አምስት መቶ ሃምሳ ብር/ የኤሌክትሪክ እቃ ሎት 4 ብር 1,750.00/አንድ ሺህ ሰባት መቶ ሃምሳ ብር/ የግንባታ እቃ ሎት 5 ብር 505.00 /አምስት መቶ ሃምሳ ብር/ የመኪና ጎማና እቃ ሎት 6 ብር 2150.00 /ሁለት ሺህ አንድ መቶ ሃምሳ ብር/ ፈርኒቸር ሎት7 ብር 1,120.00/አንድ ሺህ አንድ መቶ ሃያ ብር/ ደንብ ልብስ ሎት 9 ብር 1,600.00/አንድ ሺህ ስድስት መቶ ብር/ ኤሌከትሮኒክስ እቃ ሎት 10 ብር4550.00/አራት ሺህ አምስት መቶ ሃምሳ ብር/ ቋሚ የህከምና እቃ ሎት11 ብር 10,000,00/አስር ሺህ ብር/ አላቂ ፋርማሲ እቃ ሎት 13 ብር 15,000.00/አስራ አምስት ሺህ ብር/ ቋሚ ላብራቶሪ እቃ ሎት 16 ብር 5,000,00/አምስት ሺህ ብር/ የላብራቶሪ ኬሚካል፤ መድሃኒቶቸና ሪኤጀንቶች ሎት 17 ብር 15,000.00 /አስራ አምስት ሺህ ብር/ አላቂ የላብራቶሪ እቃ ሎት 18 ብር 800000 /ስምንት ሺህ ብር/ አላቂ ኢንቫይሮመንት እቃ ሎ19 ብር 7000.00/ሰባት ሺህ ብር/ ቋሚ ኢንቫይሮሜንት እቃ ሎት20 ብር 20000.00/ሀያ ሺህ ብር
May-04-21 15:22:38
May-16-21 15:22:38