Printing & Publishing

CPO / ቢድ ቦንድ ( % or Flat Fee): የበጀትኮድ 6211 ሎት 1 የደንብ ልብስ— የጨረታ ማስከበሪያ 2000 ብር የበጀትኮድ 6212 ሎት 2 አላቂ የፅህፈት መሳሪያ– የጨረታ ማስከበሪያ 1000 ብር የበጀት ኮድ 6215 ሎት 3 አላቂ የትምህርት እቃዎች_- የጨረታ ማስከበሪያ 1000 ብር የበጀትኮድ 6218 ሎት 4 የፅዳት እቃዎች– የጨረታ ማስከበሪያ 2000 ብር የበጀት ኮድ 6219 ሎት 5 ልዩ ልዩ መሳሪያዎች— የጨረታ ማስከበሪያ 1000 ብር የበጀትኮድ 6313 ሎት 6 የማሽነሪ የኤልክትሮኒክስ እቃዎች ግዥ…የጨረታ ማስከበሪያ 2500 ብር የበጀትኮድ 6314 ሎት 7ቋሚ እቃዎች የጨረታ ማስከበሪያ 2000 ብር የበጀትኮድ 6213 ሎት 8 የተለያዩ ህትመቶች–የጨረታ ማስከበሪያ 1000 ብር የደንብልብስ ስፌት ሎት 9 የጨረታ ማስከበሪያ 2000 ብር ለፕላንትናማሽነሪ እድሳት ጥገና ሎት 10-የጨረታ ማስከበሪያ 3000 ብር
Oct-21-21 13:54:15
Oct-30-21 13:54:15
CPO / ቢድ ቦንድ ( % or Flat Fee): ለሎት 1፡ 3000 ብር/ ሶስት ሺ ብር/ ለሎት 2 : 5000 አምስት ሺ ብር/ ለሎት 3፡ 5000 ብር /አምስት ሺ ብር/ ለሎት 4፡ 2500 ብር / ሁለት ሺ አምስት መቶ ብር/ ለሎት 5፡ 4500 ብር/ አራት ሺ አምስት መቶ ብር/ ለሎት 6፡2000 /ሁለት ሺ ብር/ ሎት 7፡ 2500 ብር |ሁለት ሺ አምስት መቶ ብር/ ለሎት 8፡ 5000 ብር/አምስት ሺ ብር/
Oct-20-21 10:08:57
Oct-29-21 10:08:57
CPO / ቢድ ቦንድ ( % or Flat Fee): ሎት 1 ለፅህፈት ና አላቂ እቃዎች- -ብር 3,500 ሎት 2 ለኤሌክትሮኒክስ እቃዎች- -ብር 4,000 ሎት 3 ለህትመት ስራዎች ብር 3,500 ሎት 4 ለፅዳት እቃዎች -ብር 3,500 ሎት 5 ለስራ ልብስ ብር 3,000 ሎት 6 ለቢሮ መገልገያ እቃዎች/ፈርኒቸር -ብር 4,500 ሎት 7 ለመድሃኒትና ለህከምና መሳሪያዎች ብር 6,500 ሎት 8 ለኤሌክትሮኒክስ እቃዎች ጥገና -ብር 3,000 ሎት 9 ለስራ ልብስ ስፌትብር 2,000 ሎት 10 ለተለያዩ አገልግሎቶች ብር 3,500
Oct-18-21 10:19:23
Oct-29-21 10:19:23