CPO / ቢድ ቦንድ ( % or Flat Fee): የተለያዩ የተሽከርካሪ ጥገናና የዳቦ ማሽን ጥገና የሲፒኦ መጠን ብር 20,000 ነው:: Finger print, Card reader, face ID Scanner and outdoor wireless radio እና ሴኩሪቲ ካሜራ የሲፒኦ መጠን ብር 15,000 ነው፡፡ የተለያዩ የጽዳት ዕቃዎች የሲፒኦ መጠን ብር 10,000 ነው:: የተማሪዎች የምግብ ጥሬ ዕቃ ስኳር የሲፒኦ መጠን ብር 6,000 ነው:: የግንባታ፣ የህንጻ መሳሪያዎች እና ጣሪያ የመለጠፍ ስራ የሲፒኦ መጠን ብር 10,000 ነው በመጀመሪያ ዙር የወጣ 2.) የተለያዩ የጽህፈት መሳሪያዎች የሲፒኦ መጠን ብር 15,000 ነው:: 2.2) የተለያዩ የሰራተኞች ደንብ ልብስ የሲፒኦ መጠን ብር 20,000 ነው፡፡ 2.3) የእርሻ ትራክተር የሲፒኦ መጠን ብር 100,000 ነው:: 2.4) ቀላል የጭነት ተሽከርካሪ የሲፒኦ መጠን ብር 80,000 ነው:: 2.5) የተለያዩ ቋሚ ዕቃዎች የሲፒኦ መጠን ብር 15,000 ነው:: 2.6) የተለያዩ የማጣቀሻ መጽሀፍቶች የሲፒኦ መጠን ብር 10,000 ነው:: 2.7) የተማሪዎች የተግባር ስልጠና የትራንስፖርት ኪራይ ግዥ የሲፒኦ መጠን ብር 8,000 ነው 2.8) ማረሻ የሲፒኦ መጠን ብር 20,000 ነው፡፡ 2.9) መከስከሻ የሲፒኦ መጠን ብር 20,000 ነው:: 2.10) የስፖርት ዕቃዎች የሲፒኦ መጠን ብር 6,000 ነው:: 2.11) ሞተራይዝድ ኬሚካል መርጫ የሲፒኦ መጠን ብር 10,000 ነው::
Dec-02-22 10:57:22
Dec-19-22 10:57:22
CPO / ቢድ ቦንድ ( % or Flat Fee): ሎት የደንብ ልብስ/ብትን ጨርቅ/ ብር 4,000 ሎት 2. የደንብ ልብስ/ቆዳ ጫማ የወንድ/ ብር 3,500) ሎት 3. የደንብ ልብስ/ ቆዳ ጫማ የሴት/ብር 2,500 ሎት 4.የደንብ ልብስ /ተዘጋጃ ልብሶች/ ብር 4,000 ሉት 5. የደንብ ልብስ/ፕላስቲክ ቦት ጫማ/ ብር 600 ሎት 6.የጽ/መሳሪያ ብር 35,000 /ሎት 7. የኮምፒውተርና ተዛማጅ እቃዎች ብር 30,000 ሎት 8. የጽዳት እቃዎች ብር 5,000 ሎት 9. ኤሌክትሪክ እቃዎች ብር 3000 ሎት 10. ድምጽና ምስል ብር 1,500 ሎት 11. የመኪና ጎማ ከነከለመጻሪው ብር 40,000 ሎት 12. የውጭ ፈርኒቸር ብር 5000 ሎት13. ህንጻ መሳሪያ ብር 500 ሎት4 የስፖርት እቃዎች ብር 1,000 ሎት5. የምርምርና የኬሚካል እቃዎች ብር 2000 ሎት 16. የኮምጊውተርና ተዛማጅ ኢቃዎች መለዋወጫ እቃ ብር 1000 እና ሎት 17 ጀነፊተር ብር 1800 በባንክ በተረጋጠ የክፍያ ትዕዝ ሊ.ፒ.ኦ
Dec-01-22 17:15:02
Dec-15-22 17:15:02