CPO / ቢድ ቦንድ ( % or Flat Fee): የጽሕፈትመሳሪያዎች እና የደንብ ልብስ እና የፅዳት እቃ ሎት 001 የጨረታ ማስከበሪያ 5000 ብር (አምስት ሺ ብር)፣ቋሚፈርኒቸር ፣ ቋሚ የማሰልጠኛ እቃዎች እና አላቂ የማሰልጠኛ እቃ ሎት 002 የጨረታ ማስከበሪያ 10,000 ብር (አስር ሺ ብር)፣ማሽነሪሎት 003 የጨረታ ማስከበሪያ 10,000 ብር (አስር ሺ ብር)
Sep-20-21 16:38:23
Sep-28-21 16:38:23