CPO / ቢድ ቦንድ ( % or Flat Fee): ለሎት 1. የፅዳት እቃዎች 250,000 (ሁለት መቶ ሃምሳ ሺ ብር) ለሎት 2.የፅህፈት መሳሪያዎች ብር 250,000 (ሁለት መቶ ሃምሳ ሺ ብር)፣ ለሎት 3 የደንብ ልብስና 350,000 (ሶስት መቶ ሃምሳ ሺብር) ለሎት 4. ኤሌክትሮኒክስ እቃዎች ብር 450,000 (አራት መቶ ሃምሳ ሺብር) ለሎት 5. ፈርኒቸር ብር 450,000 (አራት መቶ ሃምሳ ሺብር) እና ለሎት 6. የጥገና እቃዎች ብር 100,000 (አንድ መቶ ሺ ብር) ለሎት 7. የሕክምና እቃዎች 300,000 (ሶሰት መቶ ሺ ብር)
Sep-17-21 11:10:20
Sep-29-21 11:10:20