CPO / ቢድ ቦንድ ( % or Flat Fee): ሎት 1 ከመልሰው ቤት ጥምቀተ ባህር በኪ.ሜትር 0.417 ብር 22,100/ሀያ ሁለት ሺህ አንድ መቶ ብር/ ሎት 4 ከፖሊስ ጣቢያ አስፓልት እስከ አለምነሽ ባያብል ቤት በኪ.ሜትር 0.640 በብር 31,067/ሰላሳ አንድ ሺህ ስልሳ ሰባት ብር/ ፣ ሎት 5 አማናሊ ሱቅ እስከ ቲ ሾፕ ሮድ በኪ.ሜትር 0.314 ብር 26,557/ሀያ ስድስት ሺህ አምስት መቶ ሀያ ሰባት ብር/ ሎት 1 ቡርቃ ወንዝ የዲች ቦይ ግንባታ በኪ.ሜትር 0.500 ብር 7,248/ ሰባት ሺህ ሁለት መቶ አርባ ስምንት ብር/ ሎት 1 የግሪን ኤሪ ዴቬሎፕ መንት HA 0.250 ብር 4,965/አራት ሺህ ዘጠኝ መቶ ስልሳ አምስት ብር/1 ስላብ ከልቨርት ስራ no 1 በብር 3,237/ሶስት ሺህ ሁለት መቶ ሰላሳ ሰባት ብር/
Jan-15-21 09:45:38
Feb-10-21 09:26:00