CPO / ቢድ ቦንድ ( % or Flat Fee): ሎት1. የስፖርት ቱታ፣ ጫማ እና የተለያዩ አልባሳት ብር 20,000 /ሃያ ሺህ/ ሎት 2. የተለያዩ የፅሕፈት እቃዎች እና የትምህርት መርጃ መሳሪያዎች ብር 15,000 /አስራ አምስት ሺህ ብር/ ሎት 3. የሕንፃ ጥገና እቃዎች ብር 10,000/አስር ሺህ ብር/ ሎት 4. የተለያዩ የኤሌክትሮኒክስ እቃዎች፣ የቤትና የቢሮ መገልገያ እቃዎች፣ የመመገቢያና የማብሰያ እቃዎች እና ሌሎች እቃዎች ብር 15,000/አስራ አምስት ሺህ ብር/
Oct-13-21 14:23:15
Oct-31-21 14:23:15
CPO / ቢድ ቦንድ ( % or Flat Fee): ለስቴሺነሪ፣ ለኤሌከትሮኒክስ፣ ለጀኔሬተር እና ለሞተር ሳይክል ብር 10,000(አስር ሺህ ብር) ለእያንዳንዳቸው ለህንጻ መሳሪያ፣ ለፈርኒቸር፣ ለመኪና ጎማና ከመነዳሪ፣ ለሞተር ጎማ እና ከመነዳሪ ብር 5,000(አምስት ሺህ ብር) ለእያንዳንዳቸው ለእንስሳት መድሃኒት እና አላቂ የህክምና እቃዎች ፣ ለደን ዘር፣ ለደንብ ልብስ፣ ለፅዳት እቃዎች ብር 2,000(ሁለት ሺህ ብር)
Oct-10-21 11:18:33
Oct-20-21 11:18:33