CPO / ቢድ ቦንድ ( % or Flat Fee): ለምደብ 1 ብር 100,000 መቶ ሽህ ብር/ 2. ምድብ 2 ብር 50,000 /ሃምሳ ሺህ ብር/ 3 ለምድብ 3 ብር 100,000 መቶ ሺህ ብር/ 4. ምድብ 4 ብር 100,000 /መቶ ሺህ ብር/ 5. ምድብ-5 ብር 50,000 (ሃምሳ ሺህ ብር/ 6. ምድብ 6 ብር 50,000 ሃምሳ ሽህ ብር -7 ምድብ 7 ብር 100,000 /መቶ ሺህ ብር/፤ ለምድብ 8 ብር 50,000 (ሃምሳ ሺህ ብር/ 19 ምድብ 9 ብር 75,000 /ሰባ አምስት ሺህ ብር/ ፤10. ለምድብ -10 ብር 100,000 በመቶ ሺህ ብር/ 11 ምድብ 11 ብር 50,000 ሃምሳ ሽህ ብር -12 ብር 30,000 /ሠላሳ ሺህ ብር 13. ለምድብ -13 ብር 20,000ሺህ ብር 14 ምድብ 14 ብር 100,000 /መቶ ሺህ ብር/ 15.ለምድብ -15 ብር 100,000 መቶ ሺህ ብር/፤ 16. ለምድብ 16 ብር 150,000 /አንድ መቶ ሃምሳ ሽህ ብር/ 17. ለምድብ -17 ብር 50,000 /ሃምሳ ሺህ ብር/ 18 ለምድብ -18 ብር 100,000 መቶ ሺህ ብር/ 19 ምድብ 19 50,000 /ሃምሳ ሺህ ብር/፣20. ለምድብ -20 ብር 100,000 (መቶ ሺህ ብር 21.ምድብ -21 50,000 /ሃምሳ ሺህ ብር/ 22. ለምድብ -22 ብር 100,000 /መቶ ሺህ ብር/ እና 23 ለምድብ- 23 ብር 50,000 ሃምሳ ሺህ ብር
Oct-22-21 13:57:28
Nov-02-21 13:57:28
CPO / ቢድ ቦንድ ( % or Flat Fee): ለምደብ 1 ብር 100,000 መቶ ሽህ ብር/ 2. ምድብ 2 ብር 50,000 /ሃምሳ ሺህ ብር/ 3 ለምድብ 3 ብር 100,000 መቶ ሺህ ብር/ 4. ምድብ 4 ብር 100,000 /መቶ ሺህ ብር/ 5. ምድብ-5 ብር 50,000 (ሃምሳ ሺህ ብር/ 6. ምድብ 6 ብር 50,000 ሃምሳ ሽህ ብር -7 ምድብ 7 ብር 100,000 /መቶ ሺህ ብር/፤ ለምድብ 8 ብር 50,000 (ሃምሳ ሺህ ብር/ 19 ምድብ 9 ብር 75,000 /ሰባ አምስት ሺህ ብር/ ፤10. ለምድብ -10 ብር 100,000 በመቶ ሺህ ብር/ 11 ምድብ 11 ብር 50,000 ሃምሳ ሽህ ብር -12 ብር 30,000 /ሠላሳ ሺህ ብር 13. ለምድብ -13 ብር 20,000ሺህ ብር 14 ምድብ 14 ብር 100,000 /መቶ ሺህ ብር/ 15.ለምድብ -15 ብር 100,000 መቶ ሺህ ብር/፤ 16. ለምድብ 16 ብር 150,000 /አንድ መቶ ሃምሳ ሽህ ብር/ 17. ለምድብ -17 ብር 50,000 /ሃምሳ ሺህ ብር/ 18 ለምድብ -18 ብር 100,000 መቶ ሺህ ብር/ 19 ምድብ 19 50,000 /ሃምሳ ሺህ ብር/፣20. ለምድብ -20 ብር 100,000 (መቶ ሺህ ብር 21.ምድብ -21 50,000 /ሃምሳ ሺህ ብር/ 22. ለምድብ -22 ብር 100,000 /መቶ ሺህ ብር/ እና 23 ለምድብ- 23 ብር 50,000 ሃምሳ ሺህ ብር
Oct-22-21 13:43:56
Nov-02-21 13:43:56