CPO / ቢድ ቦንድ ( % or Flat Fee): አልባሳት ብር 3,19፤ ብር8,030 ፤የትምህርት መርጃእቃዎች ብር 6,116,00፤ቀለብ ብር 2,000,0፤የፅዳት እቃዎች ብር11,548፤ፕሮፓጋንዳ እቃዎች ብር2000፤መለዋወጫ እቃዎች ብር6,548፤ከባድ ተሽከሪካሪ መለዋወጫ እቃዎች ብር-3,000፤ ለቤቶች ዕድሳት ብር1,100
Oct-27-21 17:28:08
Nov-08-21 17:28:08