Sep-29-22 22:07:40
Oct-10-22 22:07:40
CPO / ቢድ ቦንድ ( % or Flat Fee): ብር 5,000 (አምስት ሺህ ብር)
Sep-29-22 17:25:23
Oct-10-22 17:25:23
CPO / ቢድ ቦንድ ( % or Flat Fee): ሎትየጽህፈት መሳሪያዎች 5287------------C.P.O ሎትየጽዳት እቃዎች 7587------------C.P.O ሎት ቋሚ የቢሮ እቃዎች 3000------------C.P.O ሎት የኤሌክትሮኒክስ እቃዎች 3000------------C.P.O ሎትየደንብ ልብስ 8842------------C.P.O ሎት የስፖርት እቃዎች 400------------C.P.O ሎት የኤሌክትሪክ እቃዎች 500------------C.P.O ሎት 8 የቤተ ሙከራ እቃዎች 538------------C.P.O ሎት የህትመት ስራዎች 538------------C.P.O ሎት በትምህርት ቤቱ ውስጥ የሚጠገኑ የተለያዩ መሳሪያዎች 1800--------C.P.O
Sep-29-22 17:21:30
Oct-10-22 17:21:30
CPO / ቢድ ቦንድ ( % or Flat Fee): ለሎት አንድ ብር 3000 (ሶስት ሺህ ብር)፣ ለሎት ሁለት 3900 (ሶስት ሺህ ዘጠኝ መቶ ብር)፣ ለሎት ሦስት ብር 2000 (ሁለት ሺህ ብር)፣ ለሎት አራት ብር 10,000 (አስር ሺህ ብር) ለሎት አምስት ብር 500 (አምስት መቶ ብር) ሎት ስድስት 1500 (አንድ ሺህ አምስት መቶ ብር)፣ሎት ሰባት 2000 (ሁለት ሺህ ብር)
Sep-29-22 17:09:28
Oct-10-22 17:09:28
CPO / ቢድ ቦንድ ( % or Flat Fee): ደንብ ልብስ (ሎት1) ብር 5,000፤ ለአላቂ የጽሕፈት ቃዎች (ሎት2) ብር 6000፣ ለኅትመት ውጤቶች (ሎት3) ብር 4,500 ለጽዳት እቃዎች (ሎት4) ብር 3500፤ ልዩ ልዩ የጽሕፈት መሣሪያዎችና መጽሐፍት (ሎት5) ብር 4,000፣ ለመኪኖች ጎማ፣ ባትሪ እና መለዋወጫ እቃዎች ግዥ (ሎት-6) ብር 3,000፣ ለህንፃና እና ለቁሳቁስ መገጣጠሚያዎች ዕቃ ግዥ (ሎት –7) ብር 5000 ፣ የመስተንግዶ እቃዎች ግዥ (ውሃ እና ቆሎ ግዥ) (ሎት-8) 5000፣ለተለያዩ የመረጃ ቴኖሎጂ መሳሪያዎች ጥገና የሚውሉ መለዋወጫዎችና የመሳሰሉት(ሎት9) ብር 10,000፣ ቋሚ የቢሮ እቃዎች (ሎት10 ብር 5,000 እና የፎቶ ኮፒ ማሽኖች ፕሪንተሮች ኮምፒውተሮች (ሎት-11) 5,000
Sep-29-22 16:40:06
Oct-10-22 16:40:06