Car Rental

CPO / ቢድ ቦንድ ( % or Flat Fee): የፅህፈት መሳሪያዎች 5,000.00 ብርየተለያዩየፅዳት እቃዎች 5,000.00 ብር፣የደንብልብስ አልባሳት  5,000.00 ብር፣ቋሚናአላቂ እቃዎች   5,000.00 ብር፣የትራንስፖርትኪራይ አገልግሎት 3,000.00 ብር ፣የተለያዩየህትመት ሥራዎች አገልግሎት  5,000.00 ብር፣የመስተንግዶአገልግሎት አቅርቦት  3,000.00 ብር እና የኮምፒዩተርና ተዛማጅ እቃዎች  ጥገና አገልግሎት  5,000.00 ብር 
Sep-28-21 10:15:07
Oct-26-21 10:15:07
CPO / ቢድ ቦንድ ( % or Flat Fee): የፅህፈት መሳሪያዎች 5,000.00 ብርየተለያዩየፅዳት እቃዎች 5,000.00 ብር፣የደንብልብስ አልባሳት  5,000.00 ብር፣ቋሚናአላቂ እቃዎች   5,000.00 ብር፣የትራንስፖርትኪራይ አገልግሎት 3,000.00 ብር ፣የተለያዩየህትመት ሥራዎች አገልግሎት  5,000.00 ብር፣የመስተንግዶአገልግሎት አቅርቦት  3,000.00 ብር እና የኮምፒዩተርና ተዛማጅ እቃዎች  ጥገና አገልግሎት  5,000.00 ብር 
Sep-28-21 10:24:18
Oct-26-21 10:24:18
CPO / ቢድ ቦንድ ( % or Flat Fee): ለማርክቱ ብር 20,000፣ ለፒካፕ ብር 20,000፣ ለኮስተር ብር10,000.፣ ለጭነት መኪና (suZ) ብር 10,000፣ ለጭነት መኪና (ESHR) ብር 10,000 አውቶቢስ ብር 30,000፣ ይሩፍ አባዱላ ብር 20,000 Main distribution board እና underground cable ብር 50,000፤ የተለያዩ የግንባታ እቃዎች ብር 30,000፤ ለደንብ ልብስ ብር 30,000፣ ለዉሃ ቦቲ ብር 20,000 ለጽፈት መሳሪያዎች ብር 30,000 ለቋሚ አላቂ እቃዎች ብር 20,000፤ ለፅዳት እቃዎች ብር 20,000፣ ለሩዝ፣ ሻይ ቅጠል፣ ቲማቲም ድልህ ብር 30,000፤ ለምግብ ጨዉ 10,000፤ ለነጭ ሽንኩርት፤ ቀይ ሽንኩርት ብር 5,000 ለስፖርት መዝናኛ እቃዎች ብር ብር 100,000 ለኤሌክተሮኒክስ እቃዎች ብር 30,000.፧ ለወለል መንጣፎች ብር 10,000፣ ለልማት እቃዎች ብር 30,000፣ ለማገዶ እንጨት ብር 90,000
Oct-14-21 11:12:21
Oct-27-21 11:12:21
CPO / ቢድ ቦንድ ( % or Flat Fee): ለምደብ 1 ብር 100,000 መቶ ሽህ ብር/ 2. ምድብ 2 ብር 50,000 /ሃምሳ ሺህ ብር/ 3 ለምድብ 3 ብር 100,000 መቶ ሺህ ብር/ 4. ምድብ 4 ብር 100,000 /መቶ ሺህ ብር/ 5. ምድብ-5 ብር 50,000 (ሃምሳ ሺህ ብር/ 6. ምድብ 6 ብር 50,000 ሃምሳ ሽህ ብር -7 ምድብ 7 ብር 100,000 /መቶ ሺህ ብር/፤ ለምድብ 8 ብር 50,000 (ሃምሳ ሺህ ብር/ 19 ምድብ 9 ብር 75,000 /ሰባ አምስት ሺህ ብር/ ፤10. ለምድብ -10 ብር 100,000 በመቶ ሺህ ብር/ 11 ምድብ 11 ብር 50,000 ሃምሳ ሽህ ብር -12 ብር 30,000 /ሠላሳ ሺህ ብር 13. ለምድብ -13 ብር 20,000ሺህ ብር 14 ምድብ 14 ብር 100,000 /መቶ ሺህ ብር/ 15.ለምድብ -15 ብር 100,000 መቶ ሺህ ብር/፤ 16. ለምድብ 16 ብር 150,000 /አንድ መቶ ሃምሳ ሽህ ብር/ 17. ለምድብ -17 ብር 50,000 /ሃምሳ ሺህ ብር/ 18 ለምድብ -18 ብር 100,000 መቶ ሺህ ብር/ 19 ምድብ 19 50,000 /ሃምሳ ሺህ ብር/፣20. ለምድብ -20 ብር 100,000 (መቶ ሺህ ብር 21.ምድብ -21 50,000 /ሃምሳ ሺህ ብር/ 22. ለምድብ -22 ብር 100,000 /መቶ ሺህ ብር/ እና 23 ለምድብ- 23 ብር 50,000 ሃምሳ ሺህ ብር
Oct-22-21 13:43:56
Nov-02-21 13:43:56
CPO / ቢድ ቦንድ ( % or Flat Fee): ለምደብ 1 ብር 100,000 መቶ ሽህ ብር/ 2. ምድብ 2 ብር 50,000 /ሃምሳ ሺህ ብር/ 3 ለምድብ 3 ብር 100,000 መቶ ሺህ ብር/ 4. ምድብ 4 ብር 100,000 /መቶ ሺህ ብር/ 5. ምድብ-5 ብር 50,000 (ሃምሳ ሺህ ብር/ 6. ምድብ 6 ብር 50,000 ሃምሳ ሽህ ብር -7 ምድብ 7 ብር 100,000 /መቶ ሺህ ብር/፤ ለምድብ 8 ብር 50,000 (ሃምሳ ሺህ ብር/ 19 ምድብ 9 ብር 75,000 /ሰባ አምስት ሺህ ብር/ ፤10. ለምድብ -10 ብር 100,000 በመቶ ሺህ ብር/ 11 ምድብ 11 ብር 50,000 ሃምሳ ሽህ ብር -12 ብር 30,000 /ሠላሳ ሺህ ብር 13. ለምድብ -13 ብር 20,000ሺህ ብር 14 ምድብ 14 ብር 100,000 /መቶ ሺህ ብር/ 15.ለምድብ -15 ብር 100,000 መቶ ሺህ ብር/፤ 16. ለምድብ 16 ብር 150,000 /አንድ መቶ ሃምሳ ሽህ ብር/ 17. ለምድብ -17 ብር 50,000 /ሃምሳ ሺህ ብር/ 18 ለምድብ -18 ብር 100,000 መቶ ሺህ ብር/ 19 ምድብ 19 50,000 /ሃምሳ ሺህ ብር/፣20. ለምድብ -20 ብር 100,000 (መቶ ሺህ ብር 21.ምድብ -21 50,000 /ሃምሳ ሺህ ብር/ 22. ለምድብ -22 ብር 100,000 /መቶ ሺህ ብር/ እና 23 ለምድብ- 23 ብር 50,000 ሃምሳ ሺህ ብር
Oct-22-21 13:57:28
Nov-02-21 13:57:28